1 priedas

Vandens telkiniai, kuriuose mėgėjų žvejyba uždrausta
Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas
1 Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos
2 Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos
3 Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos
4 Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis
5 Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka
6 Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba
7 Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai