Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (Atnaujinta 2018-01-07)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.
 2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje ir privačiuose dirbtiniuose vandens telkiniuose.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-557 , 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544
 3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja ir šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

II. SĄVOKOS

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
  1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;
  2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;
  3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;
  4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133  Nr.
   D1-658 , 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
  5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

 1. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės, vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant stintas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys, išskyrus plekšnes, nedelsiant paleidžiamos į tą patį vandens telkinį. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai ar žuvys turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-485 , 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
  Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
  Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
  Nr. D1-658 , 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
  Nr. D1-700 , 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919
 2. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus lydekų, sterkų, ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje esančias žuvis, sugautas pažeidžiant mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama padaryta žuvų ištekliams žala.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-156 , 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156
  Nr. D1-485 , 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
  Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
  Nr. D1-1077 , 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21007
  Nr. D1-700 , 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919
  Nr. D1-389 , 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375
 3. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo  ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, Taisyklių 12.1–12.3 papunkčiuose išvardintas žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo“, įrašytas žuvis. Mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose, kurie naudojami kaip žvejybos plotai, uodo trūklio lervas leidžiama gaudyti tik sutikus žvejybos ploto naudotojui, turint jo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kuriame nurodyta teisė gaudyti uodo trūklio lervas.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-700 , 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919
  Nr. D1-389 , 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375
 4. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1 punkte nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:
  1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;
  2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;
  3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.
 5. Draudžiama veikla:
  1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis gaudoma ar sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių, naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius ar juos išimant iš vandens telkinių, nesilaikant 10.3 papunkčio reikalavimų, vietose, kuriose žvejoti draudžiama ar tuo metu draudžiama, įrankiais ar masalais, kuriais tuo metu toje vietoje žvejoti draudžiama ar nustatyta tvarka neįgijus teisės žvejoti tokiais įrankiais ir masalais, pažeidžiant Taisyklių 12.1, 12.2 ir 12.4 papunkčių reikalavimus, žvejoti kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais, bučiukais ar samteliais vėžiams gaudyti kitų rūšių žuvis nei siauražnypliai, plačiažnypliai, žymėtieji ir rainuotieji vėžiai, (toliau – draudžiami žvejybos būdai);
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-693 , 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693
   Nr. D1-14 , 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409
   Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
   Nr. D1-700 , 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919
  2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai ar mokslo ir mokymo tikslais;
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
  3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, privalo pranešti apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo centrui telefonu 8(5) 273 2995 arba bendruoju pagalbos centro numeriu 112;
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
  4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą ir Taisyklių 12.1–12.3 punktuose išvardintas žuvis;
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
  5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-693 , 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693
   Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
  6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, ar neturint mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje ar nemokamos žvejybos teisės, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama;
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-156 , 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156
  7. prekiauti mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais;
   Papildyta punktu
   Nr. D1-156 , 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156
  8. būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.
   Papildyta punktu:
   Nr. D1-260 , 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 41-2016 (2013-04-20), i. k. 113301MISAK00D1-260
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-485 , 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
 6. Draudžiama žvejoti:
  1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę. Liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuojama limituota žvejyba, ir Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-563 , 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168
  2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;
  3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;
  4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti. Šiais įrankiais sugautos visų rūšių žuvys turi būti nedelsiant paleistos atgal į tą patį vandens telkinį;
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
  5. Neteko galios nuo 2015-01-10
   Punkto naikinimas:
   Nr. D1-14 , 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409
  6. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;
  7. arčiau kaip 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
  8. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-563 , 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168
   Nr. D1-689 , 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468
  9. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, – dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų;
  10. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-414 , 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08341
  11. Neteko galios nuo 2015-01-10   nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip pat žvejojant žuvelės gabalėliu);
   Punkto naikinimas:
   Nr. D1-14 , 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409
  12. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);
  13. ištisus metus išvardintuose vandens telkiniuose. Vandens telkinių sąrašą rasite čia: Vandens telkinių sąrašas;
  14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. išvardintuose upių ruožuose: Upių ruožai, kuriuose mėgėjų žvejyba uždrausta nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.
   Papildyta punktu:
   Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
   Papildyta pakeitimai:
   Nr. D1-658 , 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
  15. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
   Punkto numeracijos pakeitimas:
   Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
  16. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
   Punkto numeracijos pakeitimas:
   Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
  17. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
   Punkto numeracijos pakeitimas:
   Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
  18. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. nuo saulės laidos iki saulės patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose;
   Papildyta punktu:
   Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
   Papildyta pakeitimai:
   Nr. D1-689 , 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468
  19. nuo liepos 1 d. iki lapkričio 1 d. taisyklių 6 priede nurodytuose upių ruožuose;
   Papildyta punktu:
   Nr. D1-658 , 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
  20. nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31 d. Neryje nuo Šilo g. tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant įrankius ir masalus, skirtus plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai (išskyrus žvejybą masalui naudojant slieką arba žuvies gabalėlį);
   Papildyta punktu:
   Nr. D1-658 , 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
   Papildyta punktu:
   Nr. D1-937 , 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20066
  21. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu);
   Papildyta punktu:
   Nr. D1-937 , 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20066
  22. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Šventosios upėje nuo Dagios žiočių iki Kavarsko užtvankos įrankiais ir masalais, skirtais plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai;
   Papildyta punktu:
   Nr. D1-389 , 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375
  23. tvenkiniuose jų vandens išleidimo metu, kai numatyta visiškai išleisti vandenį.
   Papildyta papunkčiu:
   Nr. D1-619 , 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23691
  24. Neteko galios nuo 2017-05-19
   Papunkčio naikinimas:
   Nr. D1-414 , 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08341
   Papildyta papunkčiu:
   Nr. D1-689 , 2016-10-14, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25176
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-485 , 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
 7. Draudžiama gaudyti:
  1. šių rūšių žuvis:
   1. skersnukius (Chondrostoma nasus);
   2. vijūnus (Misgurnus fossilis);
   3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);
   4. mažąsias nėges (Lampetra planeri) ir jų vingilius;
   5. nėgių vingilius;
   6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
   7. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų gyvūnų sąrašas), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;
    Punkto pakeitimai:
    Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133 
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-557 , 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544
  2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:
   • lašišas (Salmo salar);
   • 12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);
   • 12.2.3. sykus ( Coregonus lavaretus);
   • 12.2.4. upines nėges ( Lampetra fluviatilis);
  3. 12.3. mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):
   • 12.3.1. šamus ( Silurus glanis) 75 cm;
   • 12.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;
   • 12.3.3. šlakius ( Salmo trutta trutta) 65 cm;
   • 12.3.4. salačius ( Aspius aspius) 55 cm;
   • 12.3.5. vėgėles ( Lota lota) 45 cm;
   • 12.3.6. ūsorius ( Barbus barbus) 45 cm;
   • 12.3.7. sterkus ( Sander lucioperca) 45 cm;
   • 12.3.8. lydekas ( Esox lucius) 45 cm;
   • 12.3.9. kiršlius ( Thymallus thymallus) 30 cm;
   • 12.3.10. marguosius upėtakius ( Salmo trutta fario) 30 cm;
   • 12.3.11. šapalus ( Leuciscus cephalus) 30 cm;
   • 12.3.13. meknes ( Leuciscus idus) 30 cm;
   • 12.3.14. lynus ( Tinca tinca) 25 cm;
   • 12.3.15. karpius ( Cyprinus carpio) 40 cm;
   • 12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;
   • 12.3.17. Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;
   • 12.3.18. plačiažnyplius vėžius ( Astacus astacus) 10 cm;
   • 12.3.19. siauražnyplius vėžius ( Astacus leptodactylus) 10 cm.
    Punkto pakeitimai::
    Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
  4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:
   1. 12.4.1. lydekas ( Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;
   2. 12.4.2. sterkus ( Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;
    Punkto pakeitimai:
    Nr. D1-414 , 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08341
   3. 12.4.3. salačius ( Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;
   4. 12.4.4. kiršlius ( Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;
   5. 12.4.5. marguosius upėtakius ( Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
   6. 12.4.6. sykus ( Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
   7. 12.4.7. vėgėles ( Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;
   8. 12.4.8. žiobrius ( Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;
   9. 12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;
   10. 12.4.10. karšius ( Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;
   11. 12.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.
    Papildyta punktu:
    Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
 8. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 12 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.
 9. Visi 11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.
 10. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:
  1. 15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:
   Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas Savivaldybė Plotas, ha Pastabos
   1. Alaušas Utenos 1071,8  
   2. Asveja Molėtų, Švenčionių 978,2 Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto
   3. Siesartis Molėtų 503,6  
   4. Didžiulis (Daugų) Alytaus 912,7  
   5. Drūkšiai Zarasų 3204,9 Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
   6. Vištytis Vilkaviškio   Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
   7. Elektrėnų tvenkinys Elektrėnų 1389,6  
  2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.
   Punkto pakeitimai:
   Nr. D1-490 , 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
   Nr. D1-596 , 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
 11. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

III 1 SKYRIUS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE

 • 16 1. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Taisyklių leidžiamais arba nustatytu metu leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais, būdais ir masalais, neviršijant nustatyto leistino naudoti įrankių kiekio, nustatytu metu Taisyklėse nedraudžiamų gaudyti rūšių žuvis. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu (nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo), išskyrus atvejus, kai vandens telkinio savininkas leidžia žvejoti jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje tamsiu paros metu, tai nurodydamas mėgėjų žvejybos leidime. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, esančių rūšių žuvų žvejybai draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį. Draudžiama gaudyti žuvų rūšis, įrašytas į Saugomų gyvūnų sąrašą. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.
 • 16 2. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • 16 3. Vandens telkiniuose, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir ūkio subjektams, žvejojama laikantis Taisyklėse nustatytų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose reikalavimų.
  Papildyta skyriumi:
  Nr. D1-557 , 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:
  1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;
  2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):
   1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;
   2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.
    Punkto pakeitimai:
    Nr. D1-658 , 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
   3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).
    Punkto pakeitimai:
    Nr. D1-156 , 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156
    Nr. D1-485 , 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
 2. Neteko galios nuo 2013-07-06
  Punkto naikinimas:
  Nr. D1-485 , 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
 3. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).
  Punkto numeracijos pakeitimas:
  Nr. D1-485 , 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
 4. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.
  Punkto numeracijos pakeitimas:
  Nr. D1-485 , 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

Šaltinis http://am.lt/

Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}